Jan Dlugosz University in Czestochowa - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Poetyka z analizą i interpretacją działa literackiego

General data

Course ID: WFH-FIL-FG-L-6-N-P-P Erasmus code / ISCED: 08.0 / (0220) Humanities (except languages), not further defined
Course title: (unknown) Name in Polish: Poetyka z analizą i interpretacją działa literackiego
Department: Faculty of Philology and History
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
Language: Polish
Short description: (in Polish)

Zajęcia prowadzą do kształtowanie podstawowych umiejętności analizy kompozycji, form genologicznych, stylistycznych oraz wersyfikacyjnych dzieła literackiego z wykorzystaniem zasadniczych elementów wiedzy z zakresu poetyki.

Full description: (in Polish)

Program obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Podstawowe informacje z zakresu wersologii. Poezja a wiersz. Wyróżniki wiersza. Elementy teorii wiersza polskiego. Proza a wiersz.

2. Podstawowe terminy związane z wierszem: nagłos, klauzula, średniówka (ich charakter i funkcja), przerzutnia i jej rodzaje, instrumentalizacja dźwiękowa itd.

3.Rymy – rozwój historyczny, rodzaje, funkcje, mechanizmy funkcjonowania w utworze.

4. Elementy stylistyki. Rozwój stylistyki. Klasyfikacja i wyróżniki stylów języka. Elementy charakterystyki jakościowej słownika: synonimy, homonimy, dialektyzmy, regionalizmy, archaizmy, makaronizmy, związki frazeologiczne.

5. Świat przedstawiony dzieła literackiego. Budowa świata przedstawionego. Postaci literackie i ich konstrukcja w tekście. Pojęcia: motyw, zdarzenie, wątek. Fabuła i akcja – definicje, rodzaje, kształtowanie w tekście. Wyznaczniki kompozycji dzieła literackiego

Bibliography: (in Polish)

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006; U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996; Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop i J. Sławiński, Gdańsk 2001; Literatura w kręgu wartości, red. i wstęp L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2003; Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej, red. R. Sioma, Toruń 2002; W. Panas, W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991;; J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000; Symbol w kulturze, red. G. Głuchowski, Lublin 1999; Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003;

A.Kulawik, Wersologia, w: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997

Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej i T. Mizerkiewicza, Warszawa 2007; W. J. Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003; L. Pszczołowska, Rym, Wrocław 1972;

E. Jaskółowa, A. Opacka, Prądy i konwencje w poezji, Krakow1995

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 2000;

S. Dubisz, Archaizacja w XIX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa 1991;M. R. Mayenowa, Styl, stylizacja, stylistyka, w: Tejże, Poetyka teoretyczna, Wrocław 1979; Słownik poezji, Kraków 2004; Rytmy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną, Warszawa 2000; K. Bartoszyński, Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, w: Problemy teorii literatury, t. 2, Warszawa 1987

Learning outcomes: (in Polish)

•Student dokonuje sfunkcjonalizowanego opisu środków stylistycznych w tekście literackim;

•Potrafi zastosować i uzasadnić zasady analizy i interpretacji tekstu literackiego; odróżnić interpretację od nadinterpretacji.

•Dostrzega i charakteryzuje różne rodzaje dyskursu w tekście: aksjologiczny, filozoficzny, estetyczny;

• Wskazuje i opisuje intertekstualne wymiary tekstu;

•Dostrzega związki między poetyką i antropologią kulturową

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ćwiczenia z analizy tekstu literackiego z wykorzystaniem poznanych metod analizy i interpretacji tekstu oraz nabytej wiedzy z zakresu poetyki.

Classes in period "Summer term 2011/2012" (past)

Time span: 2012-02-20 - 2012-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Coordinators: Ewelina Mika
Group instructors: Ewelina Mika
Students list: (inaccessible to you)
Examination: (in Polish) Zaliczenie na ocenę

Classes in period "Summer term 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Coordinators: Beata Cisowska
Group instructors: Beata Cisowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: (in Polish) Zaliczenie na ocenę

Classes in period "Summer term 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-18 - 2014-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Coordinators: Beata Łukarska
Group instructors: Beata Łukarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: (in Polish) Zaliczenie na ocenę
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Jan Dlugosz University in Czestochowa.